1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

 • 1.1 Enhver beboer plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige beboere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.
 • 1.2 Kjøretøy, sykler, barnevogner og andre gjenstander skal ikke plasseres på fellesareal til hinder for alminnelig ferdsel eller til vanlig bruk i trapperom.
 • 1.3 Utendørs lek og sportslige aktiviteter må ikke være til unødig sjenanse for beboere, eller volde skade på grøntanlegg eller bygninger. I det omfang det etableres fellesanlegg til lekeplass eller liknende, skal fortrinnsvis slike områder benyttes.
 • 1.4 Permanente flaggstenger, antenner og andre liknende utvendige installasjoner på bygninger eller fellesanlegg kan bare settes opp etter forutgående skriftlig godkjenning fra styret.
 • 1.5 Utvendige bygningsmessige endringer av en hver art kan bare skje etter forutgående skriftlig samtykke fra styret. Det forutsettes i tillegg at den enkelte seksjonseier/tiltakshaver selv sørger for å innhente nødvendige offentligrettslige tillatelser.
 • 1.6 En hver beplantning eller endring på fellesarealer kan bare skje etter forutgående skriftlig godkjenning av styret.
 • 1.7 Tilgrising i fellesarealer, så som trapperom, bodarealer og på sameiets område for øvrig, skal ikke finne sted.
 • 1.8 Dører til kjellere/bodarealer skal alltid holdes låst.
 • 1.9 Det er ikke tillatt å bruke åpen ild i kjeller eller boder.
 • 1.10 Ved grilling er det bare tillatt å benytte elektrisk grill eller grill med gassbrenner. Grilling skal alltid foregå under oppsyn og i god avstand fra brennbart materiale. Dessuten skal man ha vann/brannslukker for hånden.

 

2. REGLER FOR RO I LEILIGHETENE

 • 2.1 Enhver plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulemper eller ubehag for andre beboere.
 • 2.2 Det må tas tilbørlig hensyn til det alminnelige behov for hvile og søvn ettermiddag og aften. Det skal være alminnelig nattero i tidsrommet kl. 23.00– 06.00. I dette tidsrommet må det utvises særlig aktsomhet ved bruk av musikkanlegg og musikkinstrument. Støy, herunder høyrøstet sang og musikk må unngås. Spesielt sjenerende støy som banking, boring og snekring bør unngås etter kl. 20.00 og i kirketid.
 • 2.3 Ved større sammenkomster og gjennomføring av særlig støyende arbeid bør naboer varsles.

 

3. DYREHOLD

 • 3.1 Det er tillatt med dyrehold, men det forutsettes at dyrets eier har ansvar for at dyreholdet ikke er til unødig sjenanse eller bryderi for de øvrige beboere eller andre som ferdes på sameiets område.
 • 3.2 Det presiseres at seksjonseier også har ansvar for dyrholdet i utleide leiligheter.
 • 3.3 Dyr skal alltid føres i bånd eller holdes i bur på sameiets område av ansvarlig person, og holdes langt unna sandkasser og lekeplasser. Eierne må påse at dyr ikke tar seg inn på andres terrasser.
 • 3.4 Lufting av dyr bør i utgangspunktet skje utenfor sameiets område. Skulle det likevel skje at dyr gjør sitt fornødne på sameiets område, må det øyeblikkelig fjernes.
 • 3.5 Styret kan nekte dyrehold, og i særlige tilfelles beslutte at dyr må fjernes, dersom styret etter en samlet interesseavveining finner det nødvendig av hensyn til andre beboere ( for eksempel av helsemessige hensyn overfor allergikerer eller liknende), trivselen innen sameiet, eller når reglene for dyrehold ikke er fulgt.
 • 3.6 Styret har fullmakt til å sørge for at dyr som går løst blir fanget, samt at de som ikke er merket med eiers navn/adresse blir omplassert eller fjernet.

 

4. RENHOLD OG DUGNAD

 • 4.1 Renhold av trapp og liknende.
 • Beboerne i det enkelte bygg har selv ansvaret for renhold av oppgangens fellesarealer, herunder trapp og svalganger. 

 

4.2 Søppel.

Søppel skal anbringes i oppsatte containere. Kildesortering av søppel skjer i samsvar med renholdsverkets anvisning.

4.3 Dugnader i sameiet.

Det kan avholdes inntil to dugnader i sameiet hvert år, en på våren og en på høsten, etter styrets nærmere beslutning. Innkalling til dugnad skal skje med minst to ukers forutgående skriftlig varsel til beboerne.

 

5. PARKERING

 • 5.1 Bruk av parkeringsplass.

Parkeringsplassene skal kun benyttes til oppstilling av kjøretøyer, og ikke lagringsplass for annet løsøre. Parkeringsbevis skal ligge synlig i bilens frontrute. Parkering uten parkeringsbevis vil medføre bøtelegging. Parkering skal kun skje på oppmerkede parkeringsplasser.

 • 5.2 Fjerning av kjøretøy.

Dersom ulovlig hensatt / avregistrert kjøretøy skal fjernes fra sameiets areal eller parkeringsplass som disponeres av sameiet, vil følgende fremgangsmåte bli benyttet:

 • 1: Varsel om at kjøretøyet ønskes fjernet henges opp på kjøretøyet og beboer kontaktes dersom mulig.
 • 2: Dersom kjøretøyet ikke blir fjernet innen den frist styret har fastsatt, kan styret rekvirere borttauing for eiers regning og risiko.

 • 5.3 Kjøring/parkering.

Kjøring og parkering av motorkjøretøyer er forbudt på sameiets gangveier, med unntak av nødvendig syketransport, legebesøk eller nødvendig tilbringertjeneste. Oppbevaring av motorkjøretøy i kjeller / bodarealer skal ikke forekomme. 

 

6. ANSVAR

 • 6.1 Seksjonseier er ansvarlig for at husordensreglene overholdes av sin husstand og andre som seksjonseier svarer for.
 • 6.2 Seksjonseier er erstatningspliktig for enhver skade som måtte oppstå som følge av overtredelse av husordensreglene eller mangel på aktsomhet.

 

7. DIVERSE

 • 7.1 Meddelelser fra styret eller sameiets vaktmester til beboere skal enten skje direkte til den enkelte beboer postkasse. Meddelelsen anses for gitt dagen etter at denne er levert i beboers postkasse.
 • 7.2 Alle saker som ønskes behandlet av styret skal inngis skriftlig, og undertegnes av den beboer som inngir saken. Anonyme henvendelser behandles ikke.
 • 7.3 Eventuelle klager på andre beboere for brudd på husordensreglene skal i utgangspunktet forsøkes tas opp direkte med vedkommende beboer, og søkes løst i minnelighet, før styret kontaktes.

Trykk her for å laste ned husordensregler!